Semalt hünärmeni, salgylanma spamyny iberýän onlaýn aldawçylar tarapyndan aldanmakdan nädip saklanmalydygyny bilýär

Dürli web ussalary we marketologlar, Google Analytics-den gelýänleri yzarlamak, sahypa girmek, bir sahypa sarp edilen wagt we ulanyjylaryň öz sahypalary bilen gatnaşygy (form tabşyrmak, wideo oýnamak, habar býulletenine ýazylmak, elektron söwda yzarlamak) üçin Google Analytics-den peýdalanýarlar. Iki ýyl ozal web ussatlary Google Analytics hasaplarynda şübheli ugrukdyryjy traffigi görüp, ýalan pikirleriň ahlaksyz we bikanun domenlerden we şahamça saýtlaryndan gelýändigini pikir etdiler. Spamerler we gara şlýapa SEO-lary, Google Analitika hasaplaryna domenlerini goşmak üçin dürli usullary ulanyp, adamlaryň näme üçin bolup geçýändigi bilen gyzyklandy. “Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewanyň pikiriçe, darodar.com saýta ýüzlerçe müňlerçe myhman ibermegi dowam etdirýär we Google Analytics hasaplaryny köp sanly aldaýar.

Mesele nähili uly?

Käbir web ussatlary, ýalňyş salgylanma trafiginiň umumy traffigiň 55% -ini emele getirýändigini habar berdiler, bu bolsa Google Analytics-e garaşýançaňyz, A / B synaglaryny we öwrüliş optimizasiýasyny we beýleki şuňa meňzeş marketing kampaniýalaryny manysyz edip biljekdigini aňladýar. dogry kararlar. Galp saparlary aýyranyňyzda-da, spamerler köp sanly ulanyjyny aldamak üçin twitter.com, raddit.com we addons.mozilla.org ýaly hakyky saýtlary bozarlar. Has akylly boldular we ugrukdyryjy domenlere hakyky ölçeg goşýarlar. Iberilen spamda esasy jenaýatçylar:

 • ene platasy.vice.com
 • site-auditor.online
 • web sahypasy- analitika.online
 • addons.mozilla.org
 • monetizasiýa.net
 • stumbleupon.com
 • twitter.com
 • addons.mozilla.org
 • speedup-my.site
 • thenextweb.com
 • reddit.com
 • açar sözler- monitoring-your-success.com
 • top1-seo-service.com
 • fix-website-errors.com
 • free-social-buttons5.xyz
 • hukuk goraýjy-bot-dd.xyz
 • haýal web sahypasy.xyz
 • sosial- düwmeler-aa.xyz / ugrukdyrma
 • mugt- wideo-tool.com / ugrukdyrma
 • boltalko.xyz / ugrukdyrma
 • scanner-jess.top / ugrukdyrma
 • scanner-jane.top / ugrukdyrma
 • buketeg.xyz / ugrukdyrma
 • begalka.xyz / ugrukdyrma
 • bukleteg.xyz / ugrukdyrma
 • bezlimitko.xyz / ugrukdyrma
 • arendovalka.xyz / ugrukdyrma
 • laýyklyk-don.top / ugrukdyrma
 • abcdefh.xyz / ugrukdyrma
 • scanner-john.top / ugrukdyrma
 • scanner-irvin.top / ugrukdyrma
 • scanner-mary.top / ugrukdyrma
 • scanner-walter.top / ugrukdyrma
 • abcdefh.xyz / ugrukdyrma

Bu salgylanma çeşmelerinden traffigi synlasaňyz, spamçylaryň sahypaňyza girmegi ähtimal.

Google Analytics-de ugrukdyryjy spamy we galp traffigi nädip aýyrmaly

Iberilýän spamy we galp traffigi aýyrmagyň iň gowy usuly, süzgüçleri ulanmak we ugrukdyryjy spamy yzygiderli aýyrmakdyr. Şeýle hem, sahypaňyzyň howpsuzlygyny we goragyny üpjün etmek üçin ösen segmentler üçin süzgüç döretmeli. Şeýle hem, ýöriteleşdirilen ölçeg döredip, şübheli domen atlarynyň yzyndan dik çyzyklar goşup bilersiňiz.

Spamerleriň her gün köp domen bellige alýandygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz, şonuň üçin iki sany Google Analytics hasaby dolandyrsaňyz, howpsuzlygyňyzy we goragyňyzy üpjün etmek üçin Google-yň Awtomatik spam süzgüçleri diýlip atlandyrylýan awtomatiki meseläni yzarlamak guralyny gurmalysyňyz.

Gynansagam, Google ugrukdyryjy spam bilen nädip çözülmelidigi barada hiç hili çözgüt tapmady. Salgy spamyndan gutulmagyň bir usuly, Google Analytics hasaplaryňyza goşmaça süzgüçler ýerleşdirmekdir. Bu size belli bir derejede spamy blokirlemäge kömek eder.

Hakyky tanamak mehanizmi belli bir UA-ID-e kimiň maglumat iberýändigini görkezýänçä, ugrukdyryjy spamdan dynyp bolar. Google Analytics JS yzarlamak we ölçemek protokolynyň şerti bilen işleýänligi sebäpli, olaryň ikisine-de üns bermeli, sebäbi olar HTTP haýyşlaryny iberýän näbelli müşderi maşynlaryna bagly. Analitika Toolkit, statistikasynyň dogrudygyny anyklamak isleýän web ussatlary üçin iň oňat toplumdyr. Bu gural ugrukdyryjy spamy saklaýan awto spam süzgüji bilen enjamlaşdyrylandyr.

mass gmail